CodyBlog

在 fish 中使用 nvm

2022-05-14  381字  1 分钟 

fish 下无法正常安装运行 nvm

问题发现

在安装 nvm 的时候

curl -o- https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/v0.39.1/install.sh | bash
=> Appending nvm source string to /home/cody/.bashrc
=> Appending bash_completion source string to /home/cody/.bashrc
=> Close and reopen your terminal to start using nvm or run the following to use it now:

export NVM_DIR="$HOME/.nvm"
[ -s "$NVM_DIR/nvm.sh" ] && \. "$NVM_DIR/nvm.sh"  # This loads nvm
[ -s "$NVM_DIR/bash_completion" ] && \. "$NVM_DIR/bash_completion"  # This loads nvm bash_completion

到此为止可以使用 bash 来执行 nvm

安装 fisher

curl -sL https://raw.githubusercontent.com/jorgebucaran/fisher/main/functions/fisher.fish | source && fisher install jorgebucaran/fisher

arch 下使用

yay -S fisher

安装 nvm.fish

Github

fisher install jorgebucaran/nvm.fish

接下来就可以使用 nvm

默认 node 版本设置

nvm use 命令只会在当前的终端下生效
开启新终端必须要手动执行

set --universal nvm_default_version lts

执行此命令
lts 改为想要设置的默认版本

其他方案

安装 bass

bass 是一个在 fish 下运行 bash 脚本的工具
Github

arch 下使用

yay -S bass-fish

来安装
其他发行版类似

注意注意注意
yay -S bass 安装的是一个游戏
bass-fish 才是我们需要的
别问我怎么知道的

配置 fish

vi ~/.config/fish/config.fish

在末尾添加

function nvm
   bass source ~/.nvm/nvm.sh --no-use ';' nvm $argv
end

但不知道为什么确实是有一点点小问题

  • 本文作者: CodyNotFound
  • 本文链接: 在 fish 中使用 nvm
  • 版权声明: 本博客所有文章除特别声明外,均采用 CC BY-ND 4.0 许可协议。转载请注明出处。
  • 发布日期: 2022-05-14
  • 更新日期: 2022-07-14